RODO

Autor () zanotował wpis w dniu r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w umowach cywilno-prawnych oraz przesłanych do nas pismach, mailach, komunikatorach stron internetowych czy w inny sposób do nas dostarczonych.

AUTORZY MATERIAŁÓW TEKSTOWYCH I ILUSTRACJI WYKORZYSTYWANYCH W PUBLIKACJACH WYDAWANYCH PRZEZ
DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE (DTR)
ORAZ INNI WYKONAWCY UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne (DTR) z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Worcella 25/27, kod pocztowy 50-488, mail: dtr.wroclaw@gmail.com

2. Inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Robertem Różyckim pod adresem: dtr.wroclaw@gmail.com

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

4. Podstawa przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Podanie danych do umowy wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

6. Odbiorcy danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

7. Prawa osób. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

OSOBY, KTÓRYCH DANE ZBIERAMY ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ (https://dtr-dtsk.pl/)
ORAZ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH (FACEBOOK)

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne (DTR) z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Worcella 25/27, kod pocztowy 50-488, mail: dtr.wroclaw@gmail.com

2. Inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Robertem Różyckim pod adresem: dtr.wroclaw@gmail.com

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest gromadzenie i przekazywanie administratorowi strony https://dtr-dtsk.pl/ oraz portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności strony Administratora na portalu społecznościowym. Dane te pozwolą nam ulepszać naszą stronę oraz profil na Facebooku dla zwiększania ich popularności.

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznościowym. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z serwisu społecznościowego.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane na stronie https://dtr-dtsk.pl/ do lat pięciu, a na Facebooku do czasu określonego na stronie:  https://www.facebook.com/privacy/explanation w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta,

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest administrator strony www.dtr-dtsk.pl oraz portal społecznościowy, na których mamy konto firmowe (Facebook), a także podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi informatyczne). Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla administratora.

7. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebooka mogą być przekazywane do państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest ten portal. Podmiot ten deklaruje wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronach portali społecznościowych wymienionych w punkcie: Okres przechowywania danych.

8. Macie Państwo prawo do ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

9. Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.