Po XIII Walnym Zjeździe DTR


Formalnościom stało się zadość. Po złożeniu w ustawowym terminie odpowiednich dokumentów Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 24 kwietnia 2019 r. wpisał do Rejestru Stowarzyszeń zmiany, jakie nastąpiły w rezultacie uchwał XIII Zjazdu DTR. W szczególności wpis dotyczy władz. Przypomnijmy więc, że Zarząd DTR stanowią: Stefan Bednarek (prezes), Marek Nałęcz Socha (wiceprezes), Robert Różycki (sekretarz), Adam Haładus (skarbnik) oraz członkowie Zarządu: Antoni Bok, Zygmunt Brusiło, Danuta Kołodziej. Komisja Rewizyjna: Ewa Glura, Andrzej Kos, Grzegorz Pisarski. Sąd Koleżeński: Elżbieta Kotlarska, Zdzisław Mirecki, Andrzej Konarski.

Sąd Rejonowy wpisał też zmiany w Statucie DTR uchwalone na XIII Zjeździe. Nowy Statut znajduje się w zakładce „O nas”. Przypominamy też o nowym adresie Towarzystwa (na dole strony).

Na Zjeździe podsumowano ostatnią trudną kadencję, w której jednak zrealizowano kilka ciekawych projektów (Zjazdy nad Odrą, Jubileusz DTR, Ogólnopolski Kongres Regionalistów, wznowienie regularnych edycji rocznika „Dolny Śląsk”). Udało się też pokonać kryzys związany z koniecznością opuszczenia dotychczasowej siedziby. W nowej kadencji zamierzamy kontynuować wysiłki, by DTR stał się organizacją konsolidującą dolnośląski ruch regionalny. Temu ma służyć projektowana konferencja stowarzyszeń regionalnych z całego województwa. Planowaliśmy ją na czerwiec 2019, jednak z powodu nieprzyznania środków musimy ją przełożyć na późniejszy termin.

Przygotowujemy też nowe numery „Dolnego Śląska” i zapraszamy do współpracy autorskiej.