Apele uczestników XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych, Legnica, 25.09.2018


Na zakończenie obrad XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych jego uczestnicy wystosowali Apel do społeczeństwa polskiego w sprawie wyborów samorządowych oraz Apel do regionalistów o jedność ruchu regionalistycznego w Polsce.

_______________________________

Apel uczestników XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych do społeczeństwa polskiego przed wyborami samorządowymi

 

Zebrani na XI Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych RP regionaliści zwracają się do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej o powszechny udział w wyborach do samorządów wszystkich szczebli, jest to bowiem nasz obywatelski, patriotyczny obowiązek. Niech akt wyboru do władz samorządowych będzie świadectwem troski o dobro naszych małych ojczyzn, o ich awans cywilizacyjny i rozwój lokalnej kultury. Niech to będzie przemyślany wybór najlepszych kandydatów, których znamy, cenimy i którzy wykazali już swoje kompetencje w kierowaniu życiem społeczności lokalnych i regionalnych.

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP jest politycznie neutralny i nie wiąże oceny kandydatów z ich opcją polityczną, przynależnością do określonych partii, światopoglądem czy ideologią. Wybory do władz samorządowych nie mogą stać się polem rozgrywek partyjnych, a tym bardziej okazją do rywalizacji grup, które pełnienie stanowisk w samorządach wiążą z interesami jednostek czy koterii. Niech nasz głos wrzucony do urny wyborczej przyczyni się do wyłonienia kandydatów o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i standardach moralnych. Niech wygrają ci, którzy pragną poświęcić swą energię i umiejętności na pracę dla dobra naszych wsi, miast i miasteczek, powiatów i województw. Niech rozkwit wszystkich małych ojczyzn złoży się  na pomyślny rozwój naszej ojczyzny wielkiej – Polski.

Legnica, 25 września 2018 r.

___________________________________

Apel do regionalistów polskich o dążenie do rozwoju i jedności ruchu regionalistycznego

 

Uczestnicy XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Legnicy zwracają się do wszystkich członków towarzystw zrzeszających miłośników miejscowości, ziem, regionów i subregionów, a także do tych, którzy działają poza zarejestrowanymi stowarzyszeniami, o połączenie wysiłków dla ożywienia ruchu regionalistycznego i uczynienia go wielką siłą społeczną zdolną do przeobrażania naszych małych ojczyzn.

Zwracamy się z apelem o wzbudzenie refleksji i podjęcie dyskusji nad obecnymi i przyszłymi kształtami naszego ruchu, nad jego celami wyznaczonymi przez drogie nam wartości skupione w przestrzeni naturalnej, dziedzictwie kulturowym i potencjale rozwojowym regionów, a także nad modelami i formami naszej pracy. Naszymi wielkimi zadaniami na przełomie drugiego i trzeciego dziesięciolecia XXI w. jest budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej, przemiana postaw wobec dobra wspólnego i powinności obywatelskich, kreowanie ambitnych projektów na przyszłość, ale też budowanie szacunku dla przeszłości i opieka nad dziedzictwem kulturowym.

Wielkim wyzwaniem jest też budowanie jedności polskiego ruchu regionalistycznego, wypracowanie jego ram organizacyjnych i formalno-prawnych, abyśmy, działając wspólnie, mogli lepiej służyć społecznościom lokalnym i regionalnym, aby społeczny ruch regionalistyczny poprzez dbanie o ojczyzny małe przyczyniał się do rozwoju ojczyzny wszystkich Polaków.

Legnica, 25 września 2018 r.