Ogłoszono edycję 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, termin składania ofert: 1.03.2018 – 29.03.2018 do godz: 16:15


Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, klubów sportowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

W konkursie FIO w 2018 r. przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferty o dofinansowanie zadań można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:
1. Priorytet Małe inicjatywy;
2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
3. Priorytet Aktywni obywatele;
4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje w roku 2018 wynosi 57,6 mln zł

Szczegółowe informacje na temat P FIO można znaleźć na stronach internetowych:
https://fio.niw.gov.pl/edycja9/
https://fio.niw.gov.pl/edycja9/Ogloszenie_2018.pdf
https://fio.niw.gov.pl/edycja9/Regulamin.pdf