Zbigniew Mazurek członkiem DRDPP II kadencji


Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał, w dniu 10.07.2017 roku, Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. W skład 18-osobowej Rady wchodzi 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących wszystkie obszary i sfery działalności, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, 3 przedstawicieli radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Z rekomendacji Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego w skład Rady powołany został Zbigniew Mazurek – prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, członek Zarządu Głównego DTR. Do głównych zadań Rady jako organu konsultacyjno-opiniodawczego należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, strategii rozwoju i innych spraw społecznych.
Rada jest także platformą dialogu społecznego, organem udzielającym pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.

źródło http://www.tzglogow.pl/