Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP

Autor () zanotował wpis w dniu r.
Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP
Adres Skrytka pocztowa 1012, 00-950 Warszawa,
01-815 Warszawa, ul. Dewjtis 5
URL http://regionalizmpolski.pl/
Kontakty
email krajowarada.rsr@wp.pl Biuro, Sekretarz Rady Krajowej
tel. 602-103-772
Opis KRS nr 000017271. Ogólnopolski związek stowarzyszeń działający od roku 2002. Kontynuuje idee byłej Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury powstałej w roku 1981 jako niezależna reprezentacja regionalnych stowarzyszeń kultury w Polsce.Główne cele:

Rozwijanie idei regionalizmu w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej,

wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego,

szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Według stanu na 21 marca roku 2006 organizacja zrzeszała 187 stowarzyszeń działających we wszystkich województwach. Realizuje swoje cele poprzez:

– organizowanie Kongresów Stowarzyszeń Regionalnych oraz innych imprez;

– prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej;

– prowadzenie własnych instytucji;

– współdziałanie z instytucjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami.

Podstawowym dokumentem programowym Ruchu jest „Karta regionalizmu polskiego” uchwalona na Kongresie RTK we Wrocławiu w roku 1994.

Tematyka kolejnych kongresów: „Tożsamość narodowa na przełomie wieków” (Radom, 1998); „Być narodowi pożytecznym”, (Gorzów Wlkp. 2002); „Ojczyzna najwyższą wartością dziedzictwa narodowego” (w przygotowaniu, 27-28 czerwca 2006, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa).