Cele Towarzystwa

Autor () zanotował wpis w dniu r.

przejdź do wyszukiwarki

O Towarzystwie

Towarzystwo powstało po wydarzeniach „polskiego października” jako Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe, od 1972 do 2015 roku działało pod nazwą Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Walne Zgromadzenie Towarzystwa w dniu 21 lutego 2015 r. uchwaliło zmianę nazwy na Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne.

Nasze Towarzystwo  szczyci się ogromnymi zasługami w szerzeniu wiedzy o Dolnym Śląsku. Wydało ponad 300 publikacji, przez 30 lat wydawało kwartalnik „Kultura Dolnośląska”, opublikowało 12 tomów „Rocznika Dolnośląskiego”, obecnie jest wydawcą „Naszego Regionu” oraz periodyku „Dolny Śląsk”. Pełni również rolę koordynatora działań ponad 120 towarzystw regionalnych działających na Dolnym Śląsku.

Olbrzymie zasługi dla Towarzystwa ma jego długoletni prezes, a potem prezes honorowy Anatol Jan Omelaniuk.

Celami Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego są:
1. rozwijanie idei regionalizmu,
2. kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, umacnianie więzi regionalnych,
3. rozwijanie świadomości społecznej w zakresie znaczenia regionu, budzenie i propagowanie idei służby społecznej dla wspólnego dobra mieszkańców Dolnego Śląska,
4. wyzwalanie aktywności w unowocześnianiu życia i kultury w regionie,
5. wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych w ich działalności statutowej i pomoc w rozszerzaniu ruchu regionalistycznego.