„Dolny Śląsk” – Instrukcja edytorska dla Autorów


1. Tekst główny

 • plik tekstowy powinien być zapisany w formacie *.doc (Word 95 lub wyższy);
 • formatowanie standardowe programu Word; nie należy dzielić wyrazów i nie należy przenosić do następnego wersu pojedynczych cyfr i liter; nie należy używać spacji w funkcji tabulatora; wyrównanie tekstu do lewego marginesu;
 • czcionka: 12 punktów Times New Roman (nie należy używać fontów specjalnych spoza programu Office);
 • interlinia: 1,5 wiersza, nie należy stosować zwiększonych odstępów między akapitami;
 • marginesy: 2,5 cm;
 • w tekście należy oszczędnie stosować pogrubienia i rozstrzelenia, nie należy stosować podkreśleń. Zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski (np. stricte) należy wyróżniać kursywą;
 • tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być podawane w cudzysłowie; tytuły książek, rozdziałów, artykułów, filmów, audycji, obrazów itp. należy zapisywać kursywą.
 • wyróżnienie graficzne cytatu: krótkie cytaty można składać w tekście głównym w ciągu, ujmując tekst cytatu w cudzysłowy, nie zmieniając stopnia i odmiany pisma. Jeżeli we fragmencie cytowanego tekstu występują wyrazy lub wyrażenia mające swój własny cudzysłów, należy go zamienić na cudzysłów drugiego stopnia, tzw. cudzysłów niemiecki  » «, np.: Wybitny archeolog Konrad Jażdżewski stwierdza, że „w wielu wypadkach dane archeologiczne »zrehabilitowałyby« niejako wiarygodność tradycji ustnej”;
 • dłuższe, kilkuwierszowe cytaty powinny być wydzielone z tekstu głównego i złożone mniejszą czcionką (10 punktów), od tekstu głównego powinien je oddzielać jeden pusty wers od góry i dołu;
 • opuszczenia w cytowanym tekście zaznaczamy nawiasem kwadratowym […]
 • prosimy o podawanie pełnego imienia przy nazwisku, np. Jan Matejko (nie J. Matejko), kiedy się pojawi w tekście po raz pierwszy; kolejne odwołanie się do nazwiska nie wymaga opatrzenia go imieniem ani inicjałem imienia, np. „Na obrazie Matejki widzimy…”;
 • daty w tekście głównym (i w przypisach) prosimy zapisywać w formie: 1 marca 2010 roku, 18 sierpnia 1999 roku, 28 lipca 1876 roku lub 1 III 2010 r., 18 VIII 1999 r., 28 VII 1876 r. (jednolity zapis dat w obrębie całej pracy);
 • prosimy o ujednolicenie sposobu zapisywania liczb: zapis słowny liczb od 0 do 9, od 10 wzwyż zapis cyfrowy; w liczbach więcej niż czterocyfrowych oddzielamy spacją tysiące, miliony, miliardy itp., np. 104 388; dopuszcza się skróty: 2 tys., 5 mln, 10 mld;
 • należy stosować następujące skróty: t. (tom), z. (zeszyt), r. (rocznik), nr, cz., [w:], red. – wszystkie zapisywane małymi literami;
 • półpauzę bez spacji po obu jej stronach używamy przy określaniu zakresów: liczbowych, np. 1944­­–2000, s. 1–5, relacji od–do, np. trasa czy miejsc wydania np.  Warszawa–Kraków; półpauzę ze spacjami w funkcji myślnika stosujemy np. w wyliczeniach, dialogach; dywiz (łącznik) stosujemy w łączeniu wyrazów (np. społeczno-kulturalny)
 • liczebniki porządkowe piszemy pełnym słowem (pierwszy, siódmy) lub cyfrą z kropką (lata 70.); w numeracji rzymskiej nie stosujemy kropek (Jan XXIII); nie należy stosować pisowni typu: XIII-sty, 20-sty etc.
 • odsyłacze do przypisów (w formie indeksu górnego) odnoszących się do równoważników zdań, całych zdań lub dłuższych fragmentów tekstu kończących się kropką składa się przed znakiem interpunkcyjnym, a nie po nim, np. „Brak formalnego planowania strategicznego może okazać się dla nas ogromną szansą3.

2. Przypisy

 • umiejscowienie przypisów: dół stronicy, na której występują odpowiednie odnośniki
 • czcionka: Times New Roman 10 punktów;
 • interlinia: wysokość jednego wiersza;
 • w całej pracy należy konsekwentnie stosować oznaczenia polskie albo łacińskie typu: ibidem, tamże, idem, tenże, eadem, taż, op. cit., dz. cyt., etc., itp. (prosto, a nie kursywą);
 • elementy przypisu bibliograficznego książki (oddzielone przecinkami): inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, numer strony (stron), np. W. Doroszewski, Kryteria poprawności językowej, Warszawa 1950, s. 66.
 • artykułu w książce zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, [w:] red. inicjał i nazwisko, tytuł pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania, numer strony (stron), np. M. Giedrojć, Tożsamość regionalna mieszkańców Pomorza Zachodniego, [w:] Ziemie Odzyskane 1945-2005. Ziemie Zachodnie i Północne. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006, s. 365.
 • elementy przypisu bibliograficznego artykułu w czasopiśmie (oddzielone przecinkami): inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer (zeszytu), numer strony (stron), np. S. Nowak, Zabytki Trzebnicy, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1999, nr 5 (z. 4), s. 11–17.

3. Bibliografia

 • Jeśli do tekstu jest dołączona bibliografia, powinna mieć układ alfabetyczny wg nazwisk autorów;
 • pierwszym elementem opisu książki autorskiej jest nazwisko, potem inicjał imienia, tytuł, miejsce i rok wydania, np. Kowalski J., Krajobrazy Śląska, Warszawa 2002.
 • pierwszym elementem opisu bibliograficznego pracy zbiorowej jest jej tytuł, następnie redaktor itd., np. Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, red. A. Rottermund, Warszawa 2014.
 • pierwszym elementem opisu artykułu w pracy zbiorowej jest nazwisko jego autora, potem inicjał imienia, tytuł artykułu, następnie [w:] tytuł pracy zbiorowej, redaktor, miejsce i rok wydania, numery stron, np. Giedrojć M., Tożsamość regionalna mieszkańców Pomorza Zachodniego, [w:] Ziemie Odzyskane 1945-2005. Ziemie Zachodnie i Północne. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006, s. 361-382.
 • opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie: Kil-Matlak A. Małczyński J., Klimat kultury, „Prace Kulturoznawcze” 2018, nr 1-2, s. 9-14.
 • Opis bibliograficzny materiału pobranego w internecie: Dziedzictwo kulturowe Głogowa (do 1945 r.). Materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. A. Bok, http://www.glogow.pl/tzg/bibioteka_mulimedialna/regionalizm.pdf (dostęp: 22 IV 2020).

4. Ilustracje

 • Ryciny, obrazy i fotografie przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy;
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy;
 • w oddzielnym pliku należy sporządzić spis ilustracji w kolejności ich wystąpienia w tekście wraz z proponowanym podpisem i źródłem; w tekście można wskazać pożądane miejsce włamania ilustracji (podając jej numer);
 • ilustracje powinny być zapisane w plikach *.tif, *.npg lub *.jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;
 • do ilustracji skopiowanych z internetu należy dołączyć adres strony, z której je pobrano oraz datę dostępu; z internetu publikujemy tylko materiały z domeny publicznej lub po uzyskaniu przez Autora zgody właściciela praw autorskich;
 • ilustracje kolorowe mogą być umieszczane na wklejkach, niekoniecznie w bezpośrednim sąsiedztwie fragmentów tekstów, do których się odnoszą; z uwagi na warunki techniczne ich liczba może być ograniczona.

Wszystkie teksty, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w czasopiśmie materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora oświadczenia, iż uzyskał zgodę właściciela praw autorskich. W przypadkach, kiedy ta zgoda nie jest wymagana (np. materiał pochodzi z tzw. domeny publicznej lub nie jest chroniony), należy podać adres źródła.