XI Kongres Regionalizmu Polskiego – komunikat nr 2


W związku z zapytaniami o warunki uczestnictwa w XI Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych RP uprzejmie informujemy, że do udziału w nim zaproszeni są wszyscy regionaliści polscy, lecz ze względu na ograniczenia finansowe nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów pobytu wszystkich zainteresowanych. Wszystkim osobom, które zgłoszą chęć uczestniczenia w Kongresie rezerwujemy noclegi 23/24 i 24/25 IX w hotelu Qubus**** w Legnicy, jednak tylko dla 120 osób będą to miejsca sponsorowane; opłata za te miejsca wynosi 100 zł za dwie noce i będzie pobierana podczas rejestracji w hotelu. Osoby, które nie uzyskają statusu uczestnictwa sponsorowanego, będą ponosić częściowe koszty pobytu w wysokości: pok. 1-osobowy: 130 zł za dobę; miejsce w pok. 2-osobowym: 100 zł za dobę. Opłata za hotel będzie także pobierana przy rejestracji i zakwaterowaniu. Inne opłaty od uczestników Kongresu nie będą pobierane.
Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnictwa jako sponsorowanego podejmie Rada Krajowa RSR RP, kierując się następującymi kryteriami:
1. Zgłaszający należy do Stowarzyszenia, które jest członkiem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.
2. Stowarzyszenie to nie zalega ze składkami na rzecz Ruchu.
3. W przypadku większej liczby wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

  Uwaga! Zgłoszenia na Kongres prosimy przesyłać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Przypominamy, że Zgłoszenia na Kongres należy przesyłać do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres: Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1012.

Komitet Organizacyjny
XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Karta zgłoszenia na XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych do pobrania Karta zgłoszenia uczestnictwa doc