Rozpoczęło się głosowanie na członków DRDPP, maj 2017r.


Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne rekomenduje do Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego p. Zbigniewa Mazurka, prezesa Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Uważamy, że oddanie głosu na p. Mazurka przyczyni się do rozwoju ruchu regionalnego na Dolnym Śląsku.

Szanowni Państwo,

Rozpoczęło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/rozpoczelo-sie-glosowanie-na-czlonkow-dolnoslaskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-1/

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Poniżej prezentujemy regulamin głosowania na członków DRDPP oraz listę kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady.

1. Lista kandydatów na członków DRDPP zawiera nazwiska 9 osób.

2. Każdy z kandydatów został zgłoszony do jednego z 10 obszarów obejmujących zadania z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 3430/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r.

3. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na wybranego kandydata z opublikowanej listy.

4. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na więcej niż jednego kandydata, wszystkie jej głosy będą nieważne.

5. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na jednego kandydata, jej głosy będą liczone jako jeden głos.

6. Terenowe oddziały, filie organizacji pozarządowych posiadające ten sam numer KRS mogą głosować tylko jeden raz.

7. Głosowanie na kandydata odbywa się na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka DRDPP”, zamieszczonym w poniższej tabeli, w kolumnie „Formularz do głosowania na kandydata” w zakładce „pobierz”.

8. Wypełniony formularz opatrzony datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo, bądź upoważnionych w tym celu osób, należy w ciągu 30 dni od dnia umieszczenia listy kandydatów na stronie internetowej, tj. do dnia 26 maja 2017 r., złożyć:
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5 (parter), albo przesłać
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMWD) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

9. Głosy złożone po terminie wymienionym w pkt. 8 będą nieważne.

10. Po upływie terminu przesyłania głosów na kandydatów DRDPP, Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka dokona weryfikacji formalnej i przeliczenia głosów.

11. Wyniki głosowania uwzględniające informacje o ilości głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

12. Ostateczna lista przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie (pochodzących z wyboru oraz uzupełniających jej skład) zostanie zatwierdzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Wrocław, 26 kwietnia 2017 r.

Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) II kadencji

Numer obszaru Sfera zadań publicznych Imię i nazwisko kandydata Karta zgłoszenia kandydata Organizacje rekomendujące kandydata Formularz do głosowania na kandydata
1 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Agnieszka Rauk-Kubacka zobacz zobacz pobierz
1 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Arkadiusz
Zagrodnik
zobacz zobacz pobierz
1 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Marian
Mójta
zobacz zobacz pobierz
2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Krzysztof Kaucz zobacz zobacz pobierz
2 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Grażyna
Orłowska-Sondej
zobacz zobacz pobierz
3 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Małgorzata Franczak zobacz zobacz pobierz
4 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zbigniew
Mazurek
zobacz zobacz pobierz
4 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy Monika
Maziarz
zobacz zobacz pobierz
8 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Irena
Krukowska-Szopa
zobacz zobacz pobierz

Z poważaniem

Sławomir Wójcik
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35
siedziba Wydziału
ul. Walońska 3-5 VII p., pok. nr 701 a
50-413 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl